Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Catview Media & Design.

Overeenkomst inzake de vervaardiging van een audiovisuele productie.

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Door verlening van een opdracht aan Catview Media & Design verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Catview Media & Design en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

1.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Catview Media & Design opgenomen wordt
.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen Catview Media & Design en een opdrachtgever waarop Catview Media & Design deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Uitvoering opdracht door Catview Media & Design

2.1 Catview Media & Design zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar behoren en zo goed mogelijk uitvoeren.

2.2 Nadat de offerte of prijsopgave is ondertekend zal Catview Media & Design de opdracht gaan uitvoeren.

2.3 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum.
 In geval van overschrijding van enige termijn zal Catview Media & Design en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg met elkaar treden.

2.4 Indien een dvd en/of usb niet leesbaar is zal Catview Media & Design de gegevensdrager door een professioneel bedrijf laten bekijken. Mochten de beelden daarna niet meer bruikbaar of leesbaar zijn zal Catview Media & Design een nieuw exemplaar verstrekken. Kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van opdrachtgever. Een defect of probleem dient binnen vijf werkdagen na ontvangst door odprachtgever gemeld te worden bij Catview Media. Buiten dit termijn is Catview Media & Design niet meer aansprakelijk te stellen.

2.5 Indien gegevens in geval van overmacht aan de zijde van Catview Media & Design volledig verloren zijn en dit niet meer te herstellen of na te leveren is, zal Catview Media & Design de factuur crediteren en komt de opdracht te vervallen. Catview Media & Design is niet aansprakelijk te stellen voor het niet kunnen leveren van de (trouw)film/beeldmateriaal.

Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever

3.1 Volledige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan Catview Media & Design binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, documenten, huisstijl-elementen, foto’s en andere zaken als daarover overeenstemming is bereikt.

3.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.

3.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft Catview Media & Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.

3.4 Indien opdrachtgever akkoord heeft gegeven kan de productie niet meer kosteloos aangepast worden (zie annuleringsvoorwaarden art 4.4). Extra uur prijs bedraagt 85,- euro per uur exclusief btw. Om een productie aan te passen c.q. opnieuw produceren rekenen wij met gemiddeld 8 werkuren.

3.5 Facebook en/of marketing acties: Indien een winnaar vanuit één van onze marketing acties, alleen kan boeken op een dag dat er al werkzaamheden zijn gepland door Catview Media & Design dan zal zij geen winnaar meer zijn. In goed overleg kan de actie dan eventueel voor een andere activiteit gepland worden. Lukt dit niet dan vrijwaart de winnaar Catview Media & Design van alle rechtelijke stappen.

Artikel 4: Prijs, betaling, zekerheidstelling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), tenzij anders vermeld op de betreffende pagina.

4.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen acht dagen na factuurdatum betalen. (tenzij anders overeengekomen). Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

4.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaald, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Indien de opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien opdrachtgever tijdens de productie met andere uitgebreidere opdrachten komt voor het vervaardigen van een luxer product, zullen de kosten voor opdrachtgever zijn.

4.4. Nadat een opdrachtgever zelf een opdracht geeft of wanneer een opdracht door Catview Media & Design is bevestigd staat de boeking voor 100% vast. Indien een opdrachtgever hierna alsnog de boeking wil intrekken zal Catview Media & Design het bedrag van 500,- euro aan reserveringskosten en derving in rekening brengen.

Artikel 5: Auteursrechten

5.1 Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij Catview Media & Design of diens licentiegevers.

5.2 Catview Media & Design zet te allen tijde zijn naam bij het ontwerp of op de titelrol van het audiovisuele werk, totdat er bezwaar tegen wordt gemaakt. Tevens is Catview Media & Design gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers van het ontwerp en of het audiovisuele werk. De opdrachtgever zal indien Catview Media & Design dat nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van Catview Media & Design en het jaar van de eerste openbaarmaking.

5.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Catview Media & Design en/of diens licentiegever de door Catview Media & Design aan de opdrachtgever geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen of te verspreiden.

5.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Catview Media & Design de door haar geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.

5.5 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming.

5.6 In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.

5.7 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van Catview Media & Design door Catview Media & Design aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatment, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.

5.8 Auteursrechtelijke muziek welke wordt gebruikt bij (huwelijks)video’s is alleen toegestaan binnen huiselijk gebruik. Catview Media & Design is niet verantwoordelijk als opdrachtgever toch dergelijk materiaal distribueert via bijv. sociale media kanalen. Dit is dus verboden. Op het moment dat men een dergelijke productie openbaar wilt maken dient opdrachtgever rekening te houden met andere prijzen in verband met BUMA/STEMRA rechten. Voor kosten voor bijvoorbeeld bestaand repertoire toegevoegd aan uw film, welke voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, verwijzen wij u naar de buma/Stemra website.

5.9 Indien opdrachtgever gebruik wil maken van auteursrechtelijk beschermde muziek, draagt zij er zelf zorg voor dat de rechten hiervoor zijn betaald aan BUMA/STEMRA of de auteurhouder. Catview Media & Design kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor boetes en/of kosten in verband met schending van de auteursrechten. Deze kosten komen geheel toe aan de opdrachtgever.

5.10 Indien opdrachtgever geen muziek aanlevert, geeft zij Catview Media & Design het recht om gebruik te maken van zogeheten royalty free muziek, waarop geen auteursrechten rusten en/of waarop de maker toestemming heeft gegeven muziek te gebruiken onder vermelding van de licentiehouder/auteur. Ook hiervoor geldt dat dit enkel binnen de huiselijk gebruik is toegestaan en is catview niet verantwoordlijk als dergelijk materiaal gedistribueert wordt via externe openbare kanalen. Indien opdrachtgever na ontvangst van het het eindproduct andere muziek wenst, zonder dat deze door opdrachtgever vooraf is aangeleverd, worden er extra kosten in rekening gebracht voor de herproductie. Hiervoor gelden kosten zoals vermeld onder artikel 3.4.

5.11 Catview Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schending van de auterusrechten, deze komen volledig toe aan opdrachtgever na ontvangst van het eindproduct.

Artikel 6: Klachten, in gebreke stelling

6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Catview Media & Design. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Catview Media & Design in staat is adequaat te reageren.

6.2 Indien een klacht gegrond is, zal Catview Media & Design de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Catview Media & Design

7.1 Catview Media & Design is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan Catview Media & Design zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

7.2 Iedere aansprakelijkheid van Catview Media & Design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Catview Media & Design in voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door Catview Media & Design gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Catview Media & Design heeft gemeld.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9: Vrijwaring

9.1 Opdrachtgever vrijwaart Catview Media & Design voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom. Ten aanzien van muziekauteursrechten is niet Catview Media & Design, maar opdrachtgever verantwoordelijk voor de muziekrechten.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart Catview Media & Design voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen, waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten et cetera, waarvan Catview Media & Design het schade veroorzakend of inbreuk makend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.

9.3 Marketing: De door Catview Media & Design uitgegeven waardebonnen, kortingen, prijzen en/of acties mogen niet in combinatie worden gebruikt. Indien een klant meerdere prijzen en/of waardebonnen heeft zal Cativew Media alleen de hoogste korting toepassen.

Artikel 10: Geschillen

10.1 De dichtstbijzijnde rechter in de omgeving van vestigingsplaats van Catview Media & Design is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Catview Media & Design het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

10.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Catview Media & Design en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

12.1 Deze voorwaarden zijn op te vragen op de website www.catview.nl

12.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Catview Media & Design en opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

 

Laatste wijziging 01 januari 2017